شماره 4 رقمی

شماره تلفن چهار رقمی

شماره ۴ رقمی ملی

خطوط ۴ رقمی ملی،بدون پیش شماره و به صورت محدود با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهاد مربوطه ارائه می شود.خطوط ۴ رقمی ملی یک طرفه میباشد .شروع این خطوط با شماره ۱۳،۱۴ و ۱۵،۱۶ می باشد.

شماره ۴ رقمی استانی

خطوط ۴ رقمی استانی، با پیش شماره ۱۷ و ۱۸ شروع می شود . این خط ها محدود به یک استان ،یک طرفه  است و خروجی ندارند.تعداد خطوط ۴ رقمی در استان بصورت محدود با دریافت مجوز از نهاد مربوطه می باشد. 

چرا خطوط ۴ رقمی بخریم ؟

تنها با خطوط تلفن اینترنتی جذب مشتری کنید ..

بنر 4 رقم